Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011

Lượt xem: 86

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành lựa chọn xã (xác định số xã, tên xã và mức độ đạt 19 tiêu chí theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ) để thực hiện xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2010 – 2015; dự kiến 3 tiêu chí mới hoàn thành trong năm 2011 của từng xã. Tiến hành lựa chọn xã (xác định số xã, tên xã theo Đề án Quy hoạch nông thôn mới đã được UBND tỉnh phê duyệt) để thực hiện xây dựng quy hoạch trong năm 2011 của từng xã.

Cấp huyện thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo xong trước ngày 30/3/2010. Trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND huyện là Phó trưởng ban; Thành viên là lãnh đạo các phòng chuyên môn và đoàn thể có liên quan của huyện; Phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc phòng Kinh tế) là thường trực điều phối, giúp Ban chỉ đạo huyện thực hiện Chương trình trên địa bàn; Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo.

Cấp xã thành lập Ban quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới xã (xong trước ngày 10/4/2011) do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND xã làm Phó trưởng ban; Thành viên là một số đại diện cơ quan chuyên môn và đại diện một số ban, ngành, đoàn thể chính trị xã.

Cấp thôn, bản thành lập Tiểu Ban quản lý xây dựng nông thôn mới (xong trước ngày 15/4/2010) do Trưởng thôn làm trưởng ban, thành viên là những người am hiểu và có năng lực tham gia xây dựng nông thôn mới do cộng đồng thôn, bản cử ra.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện; báo cáo kết quả lựa chọn danh sách các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 về Chủ tịch UBND tỉnh và Chi cục PTNT (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh) trước ngày 25/3/2010./.

BBT(Nguồn: Công văn 542/UBND-NN