HIỆU QUẢ PHONG TRÀO “NÔNG DÂN THAM GIA BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH” GÓP PHẦN GIỮ VỮNG AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN

Lượt xem: 168

Xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là biện pháp quan trọng trong công tác phòng, ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm. Hàng năm, Tỉnh hội xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới“; Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTQ ngày 01/8/2013 giữa Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới“; các Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng chống tội phạm mua bán người … Các cấp Hội phối hợp với UBMTTQ và các ngành đoàn thể tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân và quần chúng nhân dân ký cam kết không vi phạm Pháp luật; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư“. Vận động con, em nông dân thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, tích cực tham gia lực lượng dân quân tự vệ, tổ dân phòng và thực hiện chính sách “Hậu phương quân đội“; giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực…

Kết quả năm 2014, các cấp hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền được trên 3.503 buổi cho 192.650 lượt người dự, phát hành trên 12.000 cuốn tài liệu sinh hoạt chi hội, 1.450 tờ rơi, đưa trên 100 tin, bài trên Báo, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, trên trang Website của Hội có nội dung về hoạt động công tác hội, công tác phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 05 buổi truyền thông phòng, chống ma túy, mua bán người và 01 cuộc thi Nông dân tìm hiểu pháp luật về phòng, chống mại dâm cho trên 300 cán bộ, hội viên nông dân, tổ chức 01 cuộc thi nông dân tìm hiểu pháp luật về phòng, chống mại dâm. Phối hợp với BCĐ an toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật ATGT” bằng hình thức sân khấu hóa từ cơ sở, huyện và tỉnh…. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nên kiến thức hiểu biết của cán bộ, hội viên, nông dân về các vấn đề xã hội không ngừng được nâng cao, góp phần quan trọng giảm thiểu tỷ lệ tội phạm trên địa bàn nông thôn.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục duy trì có hiệu quả mô hình, CLB điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: 168 CLB “Nông dân với pháp luật” với 5.880 thành viên tham gia; 38 CLB “Phòng chống tội phạm” tại huyện (Yên Thế); 17 mô hình điểm về thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tưởng Chính phủ ” V/v tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân“; 14 mô hình “Chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự” tại xã Liên Sơn (Tân Yên); 02 mô hình không có ma túy tại xã Hồng Thái, Tự Lạn (Việt Yên); 01 mô hình “Chi hội nông dân không mắc tệ nạn xã hội” tại xã Đông Hưng (Lục Nam). Ngoài ra, Tỉnh hội thành lập 10 mô hinh kinh tế tập thể trong nông nghiệp…; duy trì 1.472 CLB “Gia đình nông dân hạnh phúc“; 35 mô hình CLB “Nam nông dân với công tác DS-KHHGĐ“… Các thành viên trong Câu lạc bộ đều phát huy vai trò là tuyên truyền viên hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp pháp lý và hòa giải mâu thuẫn cho người dân. Năm 2014, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng tham gia giải quyết đơn, thư KNTC của nông dân, trong đó có 26 đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền của Hội đã giải quyết xong, hòa giải thành công 69 vụ việc khiếu kiện và mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.

Có thể khẳng định, việc tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của nông dân đã tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nông dân tham gia tổ chức Hội ngày càng nhiều; ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao; chất lượng hoạt động của tổ chức Hội được nâng lên rõ rệt; góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn./.

Hà Hương