Hội Nông dân và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020

Lượt xem: 69

Chương trình phối hợp giữa hai ngành nhằm mục đích đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trong tỉnh tích cực ứng dụng các tiến bộ Khoa học và Công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Leo Thị Lịch- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và

Nguyễn Đức Kiên – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký kết thực hiện chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020 tập trung vào các nội dung như: tuyên truyền về vai trò của Khoa học và Công nghệ đối với phát triển kinh tế – xã hội; các mô hình, điển hình tiên tiến của nông dân trong hoạt động sáng tạo cũng như ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ vào thực tiễn sản xuất. Hỗ trợ cho nông dân trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất – kinh doanh – dịch vụ. Tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên, nông dân. Triển khai tốt các nhiệm vụ, nội dung thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025″ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, năm 2016 nội dung phối hợp tập trung cung cấp, trao đổi xây dựng các chuyên mục, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về Khoa học và Công nghệ, kiến thức và các tiến bộ khoa học và kỹ thuật mới; tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên, nông dân; hỗ trợ nông dân trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm sáng tạo, phát huy cải tiến trong sản xuất – kinh doanh – dịch vụ; đề xuất, tổ chức triển khai nghiên cứu các đề tài, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn…

Trường An