Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

Lượt xem: 79

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáovà ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh những nỗ lực, cố gắng và kết quả đã đạt được của các cấp hội nông dân trong tỉnh thời gian qua. Tổ chức hội các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; nội dung, phương thức hoạt động có đổi mới hướng về cơ sở, sát thực tiễn; cơ bản đội ngũ cán bộ hội có tâm huyết, trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội được quan tâm gắn với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân. Các phong trào nông dâncó bước phát triển mới, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; không chỉ góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn trật tự – trị an, mà còn mang lại hiệu quả thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân và khẳng định vị thế, vai trò của Hội. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội chủ động hơn.

Đồng chí Bùi Văn Hải – Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

Tuy nhiên, chất lượng tổ chức hội và cán bộ hội chưa đồng đều. Công tác tuyên truyền, giáo dục và phương thức hoạt động của hội ở một số nơi, nhất là cơ sở chậm đổi mới, có biểu hiện hình thức, nội dung nghèo nàn, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt chưa cao. Hiệu quả một số phong trào nông dân và hoạt động của hội còn thấp. Việc nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là diễn biến tư tưởng, băn khoăn, bức xúc của nông dân có lúc còn chậm. Công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đời sống của hội viên, nông dân có lúc chưa kịp thời. Đây là những vấn đề đặt ra mà các cấp hội nông dân trong tỉnh phải nghiên cứu sâu sắc để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Trong thời gian tới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư phát triển. Trên địa bàn tỉnh, khu vực nông thôn sẽ có sự chuyển dịch nhanh do tác động của công nghiệp hóa và đô thị hóa. Sản xuất nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, có sự hợp tác, liên kết để nâng cao chất lượng, giá trị. Trong bối cảnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp hội nông dân trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, cung cấp kịp thời thông tinvề các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức nhằm định hướng chính trị, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin và gương mẫu, quyết tâm trong thực hiện. Tăng cường giáo dục, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức giai cấp, tình làng, nghĩa xóm, nếp sống văn minh, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của nông dân. Từng bước xây dựng đội ngũ lao động nông thôn có tác phong công nghiệp, có kỹ năng sản xuất, thật sự là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.Phải bám sát tình hình thực tiễn để thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền, giáo dục phù hợp; chú trọng xây dựng cẩm nang tuyên truyền theo chuyên đề thật sự ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu làm tài liệu phục vụ cán bộ hội và cung cấp cho hội viên.

(2) Rà soát, đánh giá, hoàn thiện nội dung, hình thức phối hợp công tác giữa hội nông dân với các cấp chính quyền nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, cuộc vận động, phong trào thi đua của nông dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội trên các lĩnh vực. Đa dạng chủ đề, nội dung các chương trình, cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo và nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo đảm có ý nghĩa thiết thực, nhất là những vấn đề trọng tâm, cấp bách như: xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phát triển đối tượng tham gia BHYT, an ninh, trật tự,… Chú trọng vai trò của hội trong phát hiện, cổ vũ, động viên những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, những sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay trong hội viên, nông dân để tôn vinh, nhân rộng.

(3) Mở rộng hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Làm tốt công tác tạo vốn cho nông dân qua ngân hàng và hướng dẫn nông dân sử dụng vốn vay hiệu quả; chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiên cứu hướng sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân để bảo lãnh cho các khoản vay thương mại của nông dân theo đánh giá mức độ rủi ro. Quan tâm hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng nơi và tổng kết, nhân rộng. Đổi mới hoạt động dạy nghề trên cơ sở nhu cầu thực tế của nông dân.

(4) Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội, nhất là cách thức tổ chức sinh hoạt hội ở cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của hội viên và các vấn đề nông dân đang cần hỗ trợ, giúp đỡ. Thường xuyên nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông thôn; tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất chính đáng của nông dân, những vướng mắc, bất hợp lý trong quá trình tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách; chủ động và có chính kiến trong việc tham mưu, đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ năng lực để tập hợp, đoàn kết, phát triển hội viên; đại diện cho nông dân trong việc đàm phán, xử lý tranh chấp với các đối tác khi quyền lợi của nông dân bị xâm phạm; chú trọng phát triển hội viên là chủ trang trại, doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp, cán bộ công chức nghỉ hưu đang sinh sống ở nông thôn.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành chức năng để hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, tổ chức tiếp và đối thoại với nông dân để hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân.

Tập trung chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023

(5)Giao UBND tỉnh chỉ đạo:

– Rà soát, điều chỉnh Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân phù hợp. Cử lãnh đạo hoặc ủy viên UBND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh định kỳ hằng quý để thông tin tình hình kinh tế – xã hội địa phương và các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

– Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển nông nghiệp và tình hình thực tế để nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa ở những nơi hiệu quả trồng lúa thấp, bảo đảm không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại, không làm hư hỏng công trình giao thông, thủy lợi phục vụ trồng lúa.

– Trên cơ sở quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, các nông sản chủ lực địa phương, tiến hành rà soát các cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn; làm tốt công tác bảo tồn, chọn giống; có giải pháp nâng cao năng lực sản xuất giống để cung ứng cho nông dân.

– Đánh giá chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay. Kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 10/2017.

(6)Về kiến nghị:Đồng ý chủ trương bố trí ngân sách tỉnh để bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh hằng năm. Giao UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tế địa phương để cân đối mức cụ thể; đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thành phố cân đối ngân sách địa phương bổ sung quỹ hội cấp huyện phù hợp. Hội Nông dân tỉnh cần sớm làm việc với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội về cơ chế bảo lãnh tín dụng từ Quỹ hỗ trợ nông dân nhằm tăng hiệu quả cho vay của Quỹ cho nhiều hộ nông dân được vay vốn.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Thông báo này; báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy./.

BBT