Hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/ha khôi phục sản xuất tại vùng bị thiên tai

Lượt xem: 94

Theo đó, diện tích gieo cấy lúa thuần, ngô, rau màu bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 500.000 đồng/ha. Diện tích gieo cấy lúa lai bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 750.000 đồng/ha. Diện tích cây công nghiệp bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 1 triệu đồng/ha. Đối với vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, cứ 1 con vật nuôi bị thiệt hại được hỗ trợ kinh phí để mua 1 con giống khôi phục sản xuất với mức sau: gia cầm từ 7.000-15.000 đồng/con giống; lợn: 500.000 đồng/con giống; trâu, bò, ngựa: 2 triệu đồng/con giống; hươu, nai, cừu, dê: 1 triệu đồng/con giống. Đối với thủy sản bị thiệt hại do thiên tai: diện tích nuôi trồng và lồng, bè nuôi trồng bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ từ 1 triệu đến 3 triệu đồng/ha. Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật là giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản thì hỗ trợ tương đương mức hỗ trợ bằng tiền, quy đổi theo giá tại thời điểm hỗ trợ… Việc hỗ trợ được thực hiện từ ngày 15-12-2010.

Theo HNM