Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến cố định và bến xe vận tải hành khách tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem: 103

Quyết định nêu rõ: Mục tiêu tổng quát phát triển mạng lưới các tuyến vận tải hành khách cố định thống nhất, hợp lý, đồng bộ với kết cấu hạ tầng bảo đảm tính kết nối với các địa phương, giữa các vùng trong tỉnh đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Phát triển hệ thống bến xe hợp lý phục vụ hiệu quả hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh và xe buýt. Ưu tiên xây dựng mới bến xe tại các huyện chưa có bến xe và phục vụ các tuyến vận tải hành khách có tiềm năng trong tương lai. * Giai đoạn đến năm 2020: Khối lượng vận chuyển hành khách đến năm 2020 đạt khoảng 47,3 triệu lượt khách, trong đó khối lượng vận tải hành khách liên tỉnh đạt khoảng 39,97 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2013-2020 đạt khoảng 11,5%; khối lượng vận tải hành khách nội tỉnh đạt khoảng 7,33 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2013-2020 đạt khoảng 11,72%.. Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đảm bảo vận chuyển được khoảng 40% nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực đô thị, khu công nghiệp. Quy hoạch tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh phù hợp chủ trương của Bộ Giao thông vận tải; đến năm 2020, 8 tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, 22 tuyến vận tải xe buýt và 17 bến xe đạt chuẩn. * Giai đoạn 2021-2030: Khối lượng vận chuyển hành khách đến năm 2030 đạt khoảng 139,4 triệu lượt khách, trong đó khối lượng vận tải hành khách liên tỉnh đạt khoảng 120,13 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 11,6%; khối lượng vận tải hành khách nội tỉnh đạt khoảng 19,27 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 9,85%. Tiếp tục phát triển mạng lưới tuyến xe buýt một các hợp lý, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nghiên cứu chuyển các tuyến vận tải khách cố định có tần suất lớn, nhu cầu dịch chuyển đa dạng thành tuyến vận tải bằng xe buýt; hoàn thiện hệ thống hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ xe buýt. Phát triển các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh trên cơ sở đáp ứng nhu cầu vận tải và điều chỉnh quy hoạch tuyến vận tải hành khách liên tỉnh toàn quốc. Điều chỉnh mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh hợp lý và thống nhất với tuyến xe buýt và tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh trong toàn tỉnh; đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách với chất lượng ngày càng cao, giá thành hợp lý, tiện nghi, an toàn, nhanh chóng và bảo vệ môi trường. Hoàn thiện hệ thống bến xe, các trạm dừng nghỉ, điểm dừng đỗ tạo thành mạng lưới hợp lý và đạt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định của ngành đáp ứng nhu cầu vận tải và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Nội dung quy hoạch: Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định. Quy hoạch phương tiện vận tải hành khách. Quy hoạch hệ thống bến xe, bãi đỗ xe tĩnh. Quy hoạch trạm dừng nghỉ và hệ thống điểm dừng đón trả khách. Các giải pháp thực hiện quy hoạch: Có 5 nhóm giải pháp được đưa để quản lý và thực hiện Quy hoạch gồm: Giải pháp về tổ chức quản lý; Giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; Giải pháp về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; Giải pháp phát triển nguồn nhân lực; Các giải pháp, chính sách khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

sgtvt.bacgiang.gov.vn