HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

Lượt xem: 188

I. GIỚI THIỆU CHUNG

  • Trụ sở: Tầng 7, Nhà B, trụ sở liên cơ quan khối Đảng đoàn thể tỉnh Bắc Giang
  • Điện thoại: 0240 3555 373
  • Fax: 0240 3854 532
  • Email: vanphong@hoinongdanbacgiang.org.vn; hoi_nongdan_vt@bacgiang.gov.vn
  • Website: http://www.hoinongdanbacgiang.org.vn

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CƠ QUAN HỘI NÔNG DÂN TỈNH

1. Chức năng

Cơ quan chuyên trách của Hội Nông dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hội theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

2. Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

– Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; chủ trương, nghị quyết, chương trình phối họp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và phong trào nông dân theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyên trong sạch, vững mạnh; thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan.

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các vãn bản quy phạm pháp luật theo phân công, phân cấp.

Sơ két, tổng kết công tác hội và phong trào nông dân theo phân công, phân cấp.

Quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có phàm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan vững mạnh. Đe xuất các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác hội nông dân.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh giao.

3. Tổ chức bộ máy

3.1. Thường trực Hội Nông dân tỉnh gồm: Chủ tịch và các Phó chủ tịch.

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch

NGUYỄN VĂN THI

Điện thoại CQ: 0204 3855 960

Điện thoại DĐ: 0912 309 165

Email: thinv_hnd@bacgiang.gov.vn

Phó Chủ tịch Thường trực

LÃ VĂN ĐOÀN

Điện thoại CQ: 0240 3554 175

Điện thoại DĐ: 0912 352 948

Email: doanlv_hnd@bacgiang.gov.vn

Phó Chủ tịch

NGUYỄN THẾ THI

Điện thoại CQ: 0204 3851 971

Điện thoại DĐ: 0916 740 558

Email: thitt_hnd@bacgiang.gov.vn

3.2. Các ban chuyên môn

Ban Xây dựng hội.

Ban Kinh tế – Xã hội.

Văn Phòng

Lãnh đạo ban chuyên môn gồm: Trưởng ban và các phó trưởng ban; số lượng phó trưởng ban không quá 04 người.

3.3. Đơn vị sự nghiệp

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh là: Trung tâm Hô trợ nông dân.

4. Biên chế, tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu công chức, viên chức

Biên chế của Hội Nông dân tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm. Thực hiện nghiêm tinh giản biên chế theo quy định của Tmng ương và của tỉnh.

Tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu công chức, viên chức, vị trí việc làm phù họp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

5. Chế độ làm việc

Cơ quan chuyên trách của Hội Nông dân tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh là thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của cơ quan. Các đồng chí phó chủ tịch là phó thủ trưởng cơ quan, giúp việc đồng chí thủ trưởng cơ quan và chịu trách nhiệm về các công việc được phân công.

6. Mối quan hệ công tác

Cơ quan chuyên trách của Hội Nông dân tỉnh chịu, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thuờng vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thông qua Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Phối họp với các ban, cơ quan, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh và các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.