Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hợp tác xã

Lượt xem: 80

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được truyền đạt các nội dung cơ bản về các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của HTX; các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX; các kiến thức về kinh tế thị trường, marketinh và hội nhập quốc tế; kỹ năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của HTX trong nền kinh tế thị trường; nâng cao kỹ năng tiếp thị, quản lý hoạt động dịch vụ, lập dự án vay vốn tín dụng nội bộ trong HTX,…đồng thời được đi tham quan, học tập các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả. Qua lớp tập huấn này, các học viên từng bước được nâng cao trình độ trong công tác quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất -kinh doanh từ đó nâng cao hiệu quả mô hình hoạt động HTX tại địa phương.

Trung tâm Dạy nghề