Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh Bắc Giang triển khai nhiệm vụ năm 2011

Lượt xem: 84

Năm 2010 cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn để triển khai QCDC ở các loại hình cơ sở đạt hiệu quả đồng đều, có tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. BCĐ thực hiện QCDC các cấp tiếp tục được kiện toàn, hoạt động có nền nếp theo kế hoạch đề ra, tích cực tham mưu giúp cấp ủy, hướng dẫn các loại hình cơ sở, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể nhân dân triển khai, tổ chức thực hiện QCDC đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị đã ý thức được trách nhiệm triển khai, thực hiện QCDC, đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế, quy định cụ thể hóa việc thực hiện QCDC ở từng loại hình cơ sở. Việc tổ chức thực hiện QCDC đã trở thành nề nếp thường xuyên ở mọi cấp, mọi ngành; là một tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại thi đua của cấp ủy và chính quyền. Thông qua thực hiện QCDC đã huy động được sự đóng góp của nhân dân tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở; củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở tăng cường lòng tin của dân với đảng và nhà nước.

Tuy nhiên, nội dung của Quy chế thực hiện dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn sơ sài, chung chung, chưa bám sát và cụ thể hóa hết các quy định tại Nghị định 71/1998/NĐ-CP; ở các doanh nghiệp việc triển khai thực hiện QCDC chưa thành nền nếp, hiệu quả thấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 như: Tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 55-KH/BCĐ ngày 10/6/2010 của BCĐ tỉnh nhằm không ngừng nâng cao nhận thức; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về những quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở; tăng cường việc hướng dẫn cụ thể hóa các quy định về thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở thành quy chế cụ thể, sát tình hình thực tiễn; gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao trách nhiệm của tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn, tiêu cực ở cơ sở; …

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thân Văn Khoa đã đánh giá cao kết quả đã đạt được của BCĐ các cấp, đồng thời phân tích làm rõ thêm nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng chí đề nghị trong thời gian tới, BCĐ các cấp kiện toàn kịp thời BCĐ thực hiện QCDC; gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện 02 nhiệm vụ chính trị trọng tâm là tập trung lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND khoá XVII, nhiệm kỳ 2011- 2016; triển khai một cách cụ thể, thiết thực việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các địa phương, đơn vị; kịp thời nhân rộng những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong chỉ đạo thực hiện QCDC. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, của người đứng đầu về thực hiện QCDC. Phát huy vai trò của mặt trận, các đoàn thể nhân dân trong việc chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ thực hiện QCDC năm 2011. Theo đó, BCĐ thực hiện QCDC năm 2011 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Thân Văn Khoa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục là Trưởng BCĐ thực hiện QCDC tỉnh./.

Theo bacgiang.gov.vn