Kỷ niệm 95 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2010):Học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lượt xem: 171

Tên tuổi của đồng chí nổi bật gắn liền với trọng trách là Tổng Bí thư của Đảng ta trong những năm khởi nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

Thiết kế, mở đường công cuộc đổi mới Sau khi tổ quốc thống nhất, đồng chí Nguyễn Văn Linh 3 lần được Đảng trao trách nhiệm Bí thư Thành uỷ TPHCM (1976, 1981, 1982). Đi sát thực tiễn, tổng kết thực tiễn từ chính nơi này, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã “có những đóng góp tích cực và có hiệu quả vào việc thiết kế đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước” góp phần mở ra thời kỳ đổi mới trong xây dựng CNXH ở nước ta.

Tháng 12. 1986, tại Đại hội lần thứ VI của Đảng, được bầu là Tổng Bí thư BCHTƯ, đồng chí Nguyễn Văn Linh trở thành Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng lãnh đạo tổ chức thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng, mở ra thời kỳ đổi mới trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội của nghĩa ở Việt Nam. Phải thấy hết những khó khăn mọi mặt của đất nước vào thời gian này, với lạm phát 3 con số, đời sống khó khăn, sự bao vây cấm vận của kẻ thù, sự khủng hoảng ngày càng sâu sắc bên bờ sụp đổ của các nước XHCN bắt đầu tác động vào nước ta, lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ suy giảm, mới thấy hết yêu cầu của lịch sử đối với vị trí của người đứng đầu BCHTƯ Đảng trước vận mệnh của chế độ, của Đảng và dân tộc. Trong lịch sử của mình, có hai lần Đảng ta dùng đến chữ hiểm nghèo để nói về tình thế của cách mạng nước ta: Lần thứ nhất là năm 1945-1946 và lần này ở lúc đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước, đất nước thống nhất đã được 10 năm. Đó là một thử thách khắc nghiệt của lịch sử và việc đưa con thuyền cách mạng Việt Nam “vượt qua những bước hiểm nghèo” đó cho thấy bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ sáng suốt của Đảng ta và của người đứng đầu BCHTƯ trước tình thế đó. Năm năm đầu tiên vừa mở đường, vừa tiến lên, với những thành công toàn diện trên các lĩnh vực, còn là sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất cơ sở lý luận và thực tiễn cho Đảng ta, với sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chuẩn bị Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta và hoạch định Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế đến năm 2000 và được thông qua ở Đại hội VII năm 1991. Thành công trong thực hiện Chiến lược kinh tế và sự đúng đắn của Cương lĩnh năm 1991 tác động tới hiện nay đã chỉ rõ năng lực tiên phong, sáng tạo trong tư duy khoa học và tài năng tổ chức thực hiện và trách nhiệm của những người cộng sản Việt Nam đứng đầu là đồng chí Nguyễn Văn Linh. Khắc phục khuynh hướng Đảng bao biện, làm thay Trên phương diện tổ chức vĩ mô, đồng chí cho rằng, cần phải tiếp tục phân định rõ chức năng của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Để làm tốt công tác này, theo đồng chí, “trước hết phải khắc phục khuynh hướng Đảng bao biện làm thay công việc Nhà nước và lãnh đạo theo lối áp đặt, đồng thời chống khuynh hướng buông lỏng lãnh đạo phó mặc hoàn toàn cho Nhà nước”. Theo đồng chí, phát triển dân chủ, nhưng phải ngăn chặn những biểu hiện dân chủ cực đoan, vô nguyên tắc, nặng về đòi hỏi mở rộng dân chủ, nhẹ về tôn trọng kỷ luật, kỷ cương và pháp luật. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi, như đồng chí Nguyễn Văn Linh đã viết: “Để thực hiện dân chủ hoá xã hội, trước hết phải dân chủ hoá trong Đảng. Từ BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đến các tổ chức Đảng cơ sở phải là tấm gương mẫu mực trong việc thực hiện dân chủ. Đồng chí Nguyễn Văn Linh rất nhấn mạnh vai trò của đoàn kết thống nhất trong Đảng trước mỗi sự chuyển đổi của tình hình và nhiệm vụ cách mạng. Từ chiến tranh sang hoà bình xây dựng là sự chuyển đổi rất to lớn thì cuộc đấu tranh giữa cái riêng với cái chung diễn ra trong từng người càng gay gắt hơn. Trong điều kiện như vậy, vai trò của việc hoạch định đường lối, chính sách đúng đắn, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân cũng như phát huy và thể hiện trên thực tế tính giai cấp, tính tiền phong của đảng viên là những vấn đề hết sức quan trọng nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Mặt khác, Đảng phải tăng cường kỷ luật, phải chấm dứt các hiện tượng sâu mọt làm hại uy tín của Đảng và phải “cấp bách củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đẩy mạnh cuộc vận động làm trong sạch Đảng và tổ chức bộ máy nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội”. Luôn xuất hiện không ồn ào ở những địa điểm, thời điểm khó khăn và cả trong những bước ngoặt của cách mạng để tổ chức thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng ta trong cách mạng, trong 2 cuộc kháng chiến và ở những năm đầu khởi nghiệp đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã thể hiện nổi bật phẩm chất của nhà lãnh đạo: Kiên định về chính trị và trí sáng tạo, sự tận tụy và lòng trung thành, tài năng tổ chức của một nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp luôn “giữ vững nguyên tắc trong quan điểm, đồng thời linh hoạt trong chính sách, luôn luôn gắn bó với thực tiễn đất nước, đồng cảm với đồng bào, chiến sĩ”. Tấm gương của người cộng sản Nguyễn Văn Linh mãi toả sáng!

Theo Lao động