9 nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Lượt xem: 172

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh nguồn Internet.

Kế hoạch nhằm tiếp tục làm cho toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xác định những nội dung công việc trọng tâm, cụ thể để triển khai thực hiện nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, khát vọng phát triển để tạo nên những đột phá trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Kế hoạch đưa ra 9 nội dung tổ chức thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, gồm: Tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề toàn khoá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch và đăng ký việc làm theo Bác của tập thể, cá nhân; lựa chọn vấn đề trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm để triển khai thực hiện. Xây dựng nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Triển khai thực hiện “chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo Bác. Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát. Công tác sở kết, tổng kết và thi đua khen thưởng.

Về tổ chức thực hiện, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các ban, cơ quan, đơn vị của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Kế hoạch này, Kết luận số 247-KL/TU ngày 28/8/2023 của Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết số 307-NQ/TU ngày 06/12/2024 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ lãnh đạo năm 2024 và các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 của tỉnh để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình bảo đảm sát với thực tế, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao; chỉ đạo cấp cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch ở ngành, địa phương, đơn vị phụ trách.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, hệ thống đài truyền thanh các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những gương điển hình, cách làm hay, sáng tạo; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”,” tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Nguồn: Báo Bắc Giang