Chủ trương chính sách mới

Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
I- TÌNH HÌNH Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao cuộc sống của nông dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất...
17 điểm khác nhau giữa Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số
17 điểm khác nhau giữa Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số
Nhằm thống nhất nhận thức chung về chuyển đổi số, phân biệt rõ giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; không làm ảnh hưởng tới tiến trình chuyển đổi số tại các sở, ngành, địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông nêu 17 điểm khác nhau giữa Công nghệ thông tin và Chuyển đổi...
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
Ngày 18/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ký ban hành Chỉ thị số 19-CT/TW về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí...
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TƯ ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. I- TÌNH HÌNH Sau gần 15 năm thực hiện Nghị...
Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025
Theo Kế hoạch, giai đoạn 2021- 2025 ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang phát triển theo hướng sinh thái, bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản; bảo vệ môi trường, sinh thái; thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế. Ngành nông nghiệp cũng sẽ...
Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu
Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) họp từ ngày 14-15/01/2022 đã tiến hành tổng kết Nghị quyết số 20 – NQ/HNDTW ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI về “Nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham...