Văn phòng

Văn phòng

Điện thoại: (0204) 3555 373

Email: vanphong_hnd@bacgiang.gov.vn

* Cơ cấu tổ chức

Số TT

Họ và tên, chức vụ

Số điện thoại DĐ

1

 Phan Thị Thu Hiền – Chánh Văn phòng 0982 424 595

2

 Lễ Xuân Trung – Phó chánh Văn phòng 0902 169 868

3

 Thân Thị Dũng – Chuyên viên tổng hợp 0978 572 919

4

 Hoàng Thị Hà – Kế Toán trưởng 0983 383 674

5

 Nguyễn Thị Thanh – Văn thư 0977 511 058

6

 Lê Văn Hà – Lái xe 0985 030 268

7

 Lục Văn Ngọc – Lái xe 0978 593 116

* Chức năng:

– Tham mưu giúp Ban Chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo. Thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh. Tham mưu và tổ chức thực hiện về công tác thi đua – khen thưởng; hoạt động khoa học và sáng kiến.

– Phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

– Quản lý tài sản, tài chính, bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của lãnh đạo cơ quan và các ban, đơn vị trực thuộc.

* Nhiệm vụ:

– Tham mưu công tác thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; công tác văn thư – lưu trữ. Soạn thảo, thẩm định nội dung, thể thức các loại văn bản trước khi trình ký và phát hành; tổ chức in, sao và phát hành văn bản.

– Phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

– Quản lý tài sản, tài chính, bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của lãnh đạo cơ quan và các ban, đơn vị trực thuộc.

– Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành và cơ quan; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; thừa lệnh Thường trực triển khai các thông tin, chủ trương chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ đến lãnh đạo các ban, cán bộ, công chức, lao động cơ quan.

– Tham  mưu Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; quản trị mạng cơ quan.

– Là Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua – khen thưởng trong hệ thống của Hội và cơ quan. Thường trực Hội đồng KHCN và Sáng kiến Hội Nông dân tỉnh.

– Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của cơ quan; bảo đảm kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan và hoạt động thường xuyên của các ban, đơn vị thuộc Hội Nông dân tỉnh theo quy định.

– Tham mưu phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung hoạt động với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố; các ban, đơn vị của Trung ương Hội (theo phân công).

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực phân công.