Liên hệ với Hội Nông dân

Địa chỉ liên hệ:
Địa chỉ:
Tầng 7, Nhà B, Trụ sở nhà liên cơ quan khối Đảng đoàn thể, Quảng Trường 3/2, thành phố Bắc Giang
Điện thoại:
(0240) 3555 373 - 3854 532
Fax:
(0240) 3854 532
Email:
bantuyenhuan@hoinongdanbacgiang.org.vn
Website:
http://www.hoinongdanbacgiang.org.vn