Ban Xây dựng hội

Ban Xây dựng hội

Email: banxaydunghoi_hnd@bacgiang.gov.vn

* Cơ cấu tổ chức

Số TT

Họ và tên, chức vụ

Số điện thoại DĐ

1

Tống Thị Quyên – Trưởng Ban 0988 844 046

2

Ngô Kim Tuyến – Phó Trưởng Ban 0913 596 011

3

Dương Hồng Chương – Chuyên viên 0977 847 729

4

Phùng Thị Vị – Chuyên viên 0988 677 900

5

 Tạ Thi Thu Hà – Chuyên viên 0967 754 434

* Chức năng:

– Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh về công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên nông dân; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ cơ quan; xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội các cấp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội.

– Tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ về công tác trợ giúp pháp lý, công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.

– Tham mưu các nội dung, giải pháp về công tác dân tộc, tôn giáo; môi trường.

* Nhiệm vụ:

– Tham mưu, giúp việc Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ như: tuyển chọn, bố trí, sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, đánh giá, đề bạt, quản lý cán bộ; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan. Thực hiện công tác văn phòng của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh và công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan.

– Tham mưu về công tác tập hợp, phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên; xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội các cấp; xây dựng chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp.

– Tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên; nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Hội; nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân để tham mưu giải pháp kịp thời.

– Tham mưu tổ chức và phối hợp thực hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác cho cán bộ Hội các cấp.

– Tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, Ban Thường vụ thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ trong cơ quan. Thường trực Hội đồng nâng lương cơ quan.

– Tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các quy định của Đảng; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia ý kiến phản biện các văn bản dự thảo khi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu; phối hợp với các ban, đơn vị kiểm tra việc triển khai các chương trình, dự án của Hội theo quy định.

– Tham mưu giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân. Tham gia Hội thẩm nhân dân tỉnh.

– Là thường trực Trang thông tin điện tử và cuốn thông tin nội bộ Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang; phối hợp thực hiện chuyên mục, chuyên trang của Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tham mưu xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở; hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và hội thi.

– Tham mưu thực hiện công tác dân tộc-tôn giáo, vì sự tiến bộ phụ nữ, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động môi trường nông thôn.

– Tham mưu phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung hoạt động với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố; các ban, đơn vị của Trung ương Hội (theo phân công). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực phân công.