Thông báo kết luận Hội nghị triển khai Đề án Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022 – 2025

Thông báo,
Lượt xem: 155
Tải xuống