Nghị quyết số 02-NQ/HNDT, ngày 29/12/2023 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh (khóa X) về tăng cường vai trò của hội nông dân các cấp trong xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động Chi hội nông dân nghề nghiệp, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, giai đoạn 2024 – 2028

Nghị quyết,
Lượt xem: 84
Tải xuống