Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi kiểm tra và làm việc, nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án “Hội Nông dân các cấp làm nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022-2025”

Thông báo,
Lượt xem: 402
Tải xuống