Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Lượt xem: 100

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu, trao đổi những kiến thức cơ bản về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân; những điểm mới trong Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo… đồng thời được trang bị các kỹ năng hòa giải, kỹ năng điều hành hoạt động CLB “Nông dân với pháp luật” ở cơ sở…

Sau lớp tập huấn các học viên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thu Phương