HỘI NÔNG DÂN TỈNH: Triển khai thực hiện 02 đề án giai đoạn 2021-2025

Lượt xem: 195

Với mục tiêu nâng cao nhận thức và năng lực của các chủ trang trại, hộ nông dân SXKD giỏi về ứng dụng CNTT trong sản xuất, kinh doanh, kết nối, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản. Đề án “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang góp phần thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, giai đoạn 2021-2025” tập trung thực hiện các nội dung như: mở các chuyên trang, chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Giang điện tử và trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh; hằng năm đào tạo, tập huấn cho 300 người là chủ trang trại, hộ nông dân SXKD giỏi về ứng dụng CNTT; xây dựng hệ thống phần mềm MCA tích hợp thông qua trục LGSP của tỉnh Bắc Giang phục vụ cập nhật thông tin của các chủ trang trại, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, quảng bá sản phẩm và sàn giao dịch kết nối cung cầu trong nước và Quốc tế trên thiết bị thông minh; xây dựng 8 mô hình ứng dụng công nghệ IoT (Internet of things) trong lĩnh trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản cho các chủ trang trại, hộ nông dân SXKD giỏi.

Đề án “Xây dựng Tổ hợp tác tạo tiền đề để phát triển thành Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025” hướng tới với mục tiêu nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của KTTT; nâng cao năng lực tổ chức, quản lý điều hành của đội ngũ cán Hội cơ sở, giám đốc HTX, Tổ trưởng THT và Chi hội trưởng chi hội nông dân nông dân nghề nghiệp… Đề án từng bước thực hiện các nội dung như: thành lập 50 THT/năm trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; vận động, hướng dẫn thành lập 50 HTX từ các THT hoạt động tốt (trong đó có 70% số HTX hoạt động hiệu quả có sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị); đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 100% các thành viên THT, hội đồng quản trị HTX, cán bộ quản lý về phát triển kinh tế tập thể, về sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị…

Việc triển khai thực hiện 2 Đề án thể hiện vai trò, trách nhiệm của các cấp HND trong phát triển kinh tế tập thể, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh; góp phần tích cực phát triển nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.

Phan Thị Thu Hiền

Hội Nông dân tỉnh