Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2017

Lượt xem: 94

1.Mục tiêu, kế hoạch phấn đấu năm 2017

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017: 18 xã, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 33%; thành phố Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Số tiêu chí đạt bình quân chung toàn tỉnh hết năm 2017: 13,8 tiêu chí/xã, bình quân tăng ít nhất 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2016; giảm số xã đạt dưới 8 tiêu chí; tiếp tục triển khai mô hình nông thôn mới.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định của Trung ương.

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững để người dân thực sự hưởng thành quả của xây dựng nông thôn mới: tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 2%/năm, trong đó các xã đặc biệt khó khăn giảm khoảng 4%/năm; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 86,5% dân số; tỷ lệ làng văn hóa đạt 70%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92,8%; tạo chuyển biến rõ nét về môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh – sạch – đẹp.

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

Công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo tập huấn: Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đến các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung các văn bản quan trọng như: Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xã, huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang… Làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác, tự chủ của người dân; thực hiện cuộc vận động “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” và các phong trào thi đua giữa các địa phương, thôn xóm, hộ gia đình để phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực… Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, chỉ đạo và nghiệp vụ cho cán bộ các cấp làm công tác xây dựng nông thôn mới về các nội dung theo Bộ tiêu chí xã, huyện nông thôn mới…

Rà soát, bổ sung Quy hoạch, đề án nông thôn mới: Tổ chức xây dựng quy hoạch vùng huyện đối với các huyện phấn đấu đạt huyện nông thôn mới; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và gắn với đảm bảo tiêu chí môi trường… Rà soát, điều chỉnh đề án xã nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện thực tế và Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của Trung ương, tỉnh.

Phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn: Căn cứ Đồ án quy hoạch, Đề án xã nông thôn mới và nguồn kinh phí được phân bổ, các địa phương sắp xếp thứ tự ưu tiên làm trước các hạng mục công trình thiết yếu tại xã, thôn trực tiếp gắn với sản xuất và đời sống của người dân. Tiếp tục phát huy nội lực cộng đồng, vận động nhân dân đóng góp ngày công, tiền mặt, hiến đất để tập trung xây dựng công trình. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn từ các Chương trình, dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã gắn với việc thực hiện các tiêu chí Hạ tầng kinh tế – xã hội.

Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, giao thông, thủy lợi nội đồng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng cánh đồng mẫu, đưa cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, hoàn thành dồn điền, đổi thửa tối thiểu 3.500 ha, triển khai thực hiện 55 mô hình cánh đồng mẫu. Xây dựng mô hình điểm về tích tụ ruộng đất, cho doanh nghiệp, HTX, cá nhân thuê lại ruộng đất ổn định để đầu tư phát triển mô hình phát triển sản xuất. Các huyện, thành phố chỉ đạo lập, phê duyệt Dự án mô hình phát triển sản xuất năm 2017 theo hướng xây dựng mô hình tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và gắn với thực hiện đề án, chính sách về phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh như: Đề án rau an toàn, Đề án thủy sản theo tiêu chuẩn VietGap, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng cánh đồng mẫu… xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu để từng bước hình thành “Mỗi xã một sản phẩm” theo tiềm năng lợi thế của địa phương, nhất là tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững theo Bộ tiêu chí Quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hoạt động HTX đã chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, trang trại để sản xuất tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng hiệu quả, sức cạnh tranh; thành lập mới HTX trong nông nghiệp đối với các địa phương chưa có HTX góp phần thực hiện chỉ tiêu 13.1 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Tạo sự chuyển biến về văn hóa, xã hội, môi trường; nâng cao vao trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh trật tự.

Huy động nguồn lực thực hiện năm 2017 và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới và xây dựng huyện nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Kiện toàn hệ thống tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện chế độ thông tin báo cáo.