Quy định mới về quản lý đường thủy nội địa

Lượt xem: 96

Theo đó, Thông tư gồm 6 Chương, 23 Điều quy định cụ thể về: phân loại, thẩm quyền quyết định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa; công bố mở, đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng; mốc chỉ giới bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; dự án đầu tư xây dựng công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa và hạn chế giao thông đường thủy nội địa.

Cụ thể, đường thủy nội địa được phân loại thành: đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng.

Về thẩm quyền, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định cấp và điều chỉnh cấp kỹ thuật tuyến đường thủy nội địa trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với đường thủy nội địa quốc gia và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cấp và điều chỉnh cấp kỹ thuật tuyến đường thủy nội địa trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải đối với đường thủy nội địa địa phương và đườngthủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

Về thẩm quyền công bố mở, đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng: Bộ Giao thông vận tải công bố mở, đóng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương. UBND cấp tỉnh công bố đóng, mở đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủynội địa địa phương…

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2016; bãi bỏ Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa và Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia.

* Xem chi tiết Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT tại đây./.