Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HND (khoá III)…

Lượt xem: 145

Thực hiện kế hoạch số 540-KH/HND của Ban Thường vụ TW HND Việt Nam, ngày 30/3/2010 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HND (khoá III) về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HND (khoá IV) của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao chất lượng tổ chức Hội các cấp và 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HND của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh (khoá VI) về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội.

Sau gần 10 năm thực hiện các nghị quyết về xây dựng tổ chức Hội dưới sư lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của Chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể cùng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đạt được nhiều kết quả: 100 xã, phường, thị trấn, thôn bản, khu phố có nông dân đều có tổ chức Hội. Chất lượng hội viên được nâng lên, tổng số hội viên là 234.932 hội viên tăng 100.432 hội viên so với năm 2000; quỹ hội phát triển; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, ban chấp hành Hội được nâng lên. Hoạt động được đổi mới. Các phong trào thi đua của Hội được đẩy mạnh đã góp phần quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh những năm qua còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác triển khai thực hiện nghị quyết ở một số nơi còn chưa kịp thời, chưa sâu, nhận thức của hội viên về vị trí, vai trò của tổ chức Hội còn hạn chế; tỷ lệ tập hợp hội viên ở một số nơi còn thấp; công tác quản lý hội viên chưa chặt chẽ; sinh hoạt chi, tổ hội chưa đúng theo điều lệ hội; việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Hội chưa đáp ứng yêu cầu của hội viên nông dân và nhiệm vụ chính trị của địa phương.; quỹ hội không đồng đều có nơi quỹ hội đạt thấp; một số cán bộ hội nhất là cơ sở, chi Hội trình độ năng lực còn hạn chế, thiếu nhiệt tình với công tác Hội; việc xây dựng điển hình tiên tiến về xây dựng tổ chức Hội chưa được quan tâm đầy đủ; công tác kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết hàng năm còn xem nhẹ.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương Hội nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt phát huy vai trò nòng cốt cho các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh đạt tỷ lệ 85% trở nên số hộ nông dân và 40% trở nên số lao động nông nghiệp trong độ tuổi là hội viên nông dân; trên 85% cơ sở Hội đạt vững mạnh và khá, không có cơ sở hội yếu kém. Xây dựng quỹ hội bình quân 100.000 đồng trở nên/hội viên, mỗi cơ sở đạt từ 30 – 40 triệu đồng. Các cấp hội cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Một là: tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 05-NQ/HND (khoá III), Nghị quyết số 04-NQ/HND (khoá IV) của BCH TW Hội Nông dân Việt Nam; Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng họat động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của tổ chức Hội, nhất là cơ sở Hội.

Hai là : đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở hội vững mạnh. Đa dạng hoá các hình thức để tập hợph rộng rãi nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt, phát thẻ và quản lý hội viên. Làm tốt công tác thu nộp hội phí và xây dựng các nguồn quỹ hội tạo nguồn kinh phí cho Hội hoạt động.

Ba là: tiếp tục đẩy mạnh các phong trào của Hội trong hội viên, nông dân, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.

Bốn là: quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao trình độ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ Hội; từng bước quy hoạch đội ngũ cán bộ hội các cấp nhất là cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Năm là: tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền. Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể ở địa phương để tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và tạo nguồn lực cho hoạt động của Hội.

Sáu là: tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở, chi, tổ hội trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, điều lệ Hội, làm tốt công tác thi đua khen thưởng động viên kịp thời những cơ sở, chi, tổ Hội có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội vững mạnh.

Ban Tổ chức – HND tỉnh