Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội

Lượt xem: 87

Đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Leo Thị Lịch khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, Đại hội VIII Hội Nông dân tỉnh là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và nhân dân cả nước và của tỉnh. Đại hội là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân, của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã phổ biến, quán triệt nội dung Văn kiện Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam; Đại hội VIII Hội Nông dân tỉnh, trong đó tập trung về thành tựu cũng như những hạn chế của công tác hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2008-2013; những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2013-2018; một số nội dung sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VI,…Đồng thời, các đại biểu đã tập trung chia sẻ, trao đổi các giải pháp kinh nghiệm thực hiện 7 nhiệm vụ Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam và Đại hội VIII Hội Nông dân tỉnh đề ra gồm: chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg; công tác xây dựng Hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nông dân,…

Sau hội nghị, đồng chí Chủ tịch Tỉnh hội chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh căn cứ vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Hội Nông dân tỉnh xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn tại đơn vị mình để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội./.

Sơn Hải