Trên 50 dự án được triển khai thực hiện từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Lượt xem: 79

Năm 2016, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh sẽ thu hồi, triển khai quay vòng 35 dự án với tổng nguồn vốn là 12 tỷ 400 triệu đồng cho 442 hộ vay. Trên cơ sở đó, đến hết ngày 15/3/2016, Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành thẩm định để giai ngân 05 dự án với số tiền 1,5 tỷ đồng cho 50 hộ vay ở các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Hiệp Hòa.

Nguyễn Văn Nhật