HỘI NÔNG DÂN TỈNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA TỈNH ỦY VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN, CHỈ ĐẠO CÁC CẤP HỘI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG “THÁNG DÂN VẬN” NĂM 2016

Lượt xem: 80

Kế hoạch tập trung vào 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nông dân về vai trò vị trí, nhiệm vụ công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh gắn với công tác giám sát và phản biện xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết…phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong công tác dân vận.

Đồng thời Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội tổ chức hoạt động “Tháng Dân vận” năm 2016 tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và nông dân; trên cơ sở thực tế của từng địa phương đơn vị mỗi huyện, thành hội và cơ sở hội xây dựng một mô hình “Dân vận khéo” trên một số lĩnh vực như: bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phát triển bảo hiểm y tế, SXKD giỏi… thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, nông dân; phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả khiếu nại, tố cáo và những bức xúc, kiến nghị chính đáng của hội viên, nông dân góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự trên địa bàn nông thôn; biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tổ mới, gương người tốt, việc tốt trong công tác dân vận, nhất là những điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới.

BAN TỔ CHỨC