ĐỊNH HƯỚNG TUYỂN TRUYỀN VÀ SINH HOẠT CHI HỘI QUÝ II

Lượt xem: 117

– Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 528 – CV/TU của Tỉnh ủy Bắc Giang về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023; Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

– Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với những nhiệm vụ trọng tâm đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1945-30/4/2017) và 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2017); kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017) gắn với tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền kết quả hoạt động của các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, ý nghĩa của hoạt động bảo vệ môi trường đối với sức khỏe con người và sự phát triển của đất nước nhân ngày môi trường thế giới (5/6)…

– Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân về nội dung Nghị quyết số 130-NQ/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn hướng tới xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững; tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể và mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị…

– Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 130-KH/HNDT, ngày 29/7/2016 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp.

– Tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; những mô hình điển hình trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, chú trọng tuyên truyền những điển hình trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới…/.

2. Định hướng nội dung sinh hoạt chi hội Quý II.2017

Công bố Quyết định kết nạp hội viên mới (nếu có)

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác hội (lựa chọn những thông tin được đăng tải mục I, mục II của bản thông tin nội bộ và trên cơ sở nội dung trọng tâm tuyên truyền trong quý II như: Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết 130, 139 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết 31 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam…); các ngày kỷ niệm trong quý. Hướng dẫn hội viên chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi nhất là dịch cúm gia cầm và các dịch bệnh dễ bùng phát trong mùa hè…Triển khai các hoạt động tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải vào ngày 14 hàng tháng.

Phổ biến cho hội viên về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; đặc biệt là những mô hình cho hiệu quả kinh tế cao trong tỉnh, huyện, xã.

Thông tin kết quả hoạt động chi Hội quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2017, tập trung vào các nội dung:

Một, báo cáo kết quả hoạt động của chi hội quý II; những công việc chưa thực hiện được, làm rõ nguyên nhân.

Hai, Nhiệm vụ quý III, tập trung vào:

Tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân ngày Thương binh liệt sỹ (27/7); kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017)

Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã… nhiệm kỳ 2018-2023; chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị kiện toàn chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018-2020 .

Tham dự liên hoan Tiếng hát đồng quê

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp với hai ngân hàng và các doanh nghiệp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh.

KẾT THÚC BUỔI SINH HOẠT

– Chi hội trưởng phải chọn lọc, sắp xếp, khái quát từng loại ý kiến (ý kiến đồng tình, nhất trí; ý kiến phản đối; ý kiến thắc mắc; kiến nghị…) thành một số ý kiến chính đối với các nội dung đã triển khai nhất là nội dung kết quả hoạt động quý II; nhiệm vụ quý III của chi hội.

– Mọi ý kiến thắc mắc của hội viên đều phải được giải đáp một cách rõ ràng, mạch lạc và mọi kiến nghị đều phải được ghi nhận và trả lời, những vấn đề nào được khẳng định, vấn đề nào sẽ phải tiếp tục bàn bạc.

– Chi hội trưởng tóm tắt những nội dung chính của buổi sinh hoạt, nhấn mạnh những điểm trọng tâm cần thực hiện, thông báo nội dung sinh hoạt lần sau./.