Tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ chủ chốt hội cơ sở năm 2017

Lượt xem: 89

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về: Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết hội nghị TW 5 (Khóa XII); quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội hội nông dân cơ sở và kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ hội cơ sở.

Quang cảnh lớp tập huấn

Đây là chương trình tập huấn hàng năm của Hội Nông dân tỉnh nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin cho cán bội Hội cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người cán bộ Hội trong tình hình mới./.

Ban Tổ chức