Tập huấn An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp

Lượt xem: 131

Mỗi lớp tập huấn được tổ chức 02 ngày với các nội dung: mục đích, ý nghĩa và các khái niệm về an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp; các bệnh nghề nghiệp, nguyên tắc cấp cứu ban đầu trong sản xuất và sử dụng hóa chất trong nông nghiệp; an toàn khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ môi trường; an toàn khi sử dụng máy nông nghiệp vừa, nhỏ; nguyên tắc khi sử dụng các thiết bị điện…

Qua đó, giúp cho người lao động nâng cao nhận thức, hiểu và thực hiện đúng các quy trình, hướng dẫn khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vận hành máy nông nghiệp nhỏ và các thiết bị điện an toàn trong quá trình lao động, sản xuất ở gia đình. Đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của các lao động trong việc thực hiện các quy định về an toàn – vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường tại địa phương.

Lê Xuân Trung

PGĐ Trung tâm Dạy nghề