HỘI THẢO “ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA, XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG, GIAI ĐOẠN 2014-2016

Lượt xem: 89

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo “Đối thoại chính sách dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2014-2016” nhằm đánh giá thực trạng triển khai thực hiện các chính sách về dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn, đề xuất giải pháp thực hiện giai đoạn 2017-2018. Hội thảo đã đánh giá việc thực hiện công tác dồn điền đổi thửa đã một phần khắc phục được tình trạng manh mún đất nông nghiệp đang diễn ra tại các địa phương, đem lại hiệu quả cho người sử dụng đất. Sau dồn điền, đổi thửa, số thửa bình quân trên hộ giảm đáng kể từ 8-9 thửa/hộ xuống còn từ 2-3 thửa, diện tích bình quân mỗi thửa đều đạt trên 700 m2, tạo điều kiện thuận lợi đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Công tác dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng cánh đồng mẫu cho thu nhập cao đã thu hút doanh nghiệp liên kết trong quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp.

Tại Hội thảo đã có 08 ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung: thực trạng công tác triển khai thực hiện các chính sách dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu thời gian qua; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện chính sách; biện pháp khắc phục để thực hiện thắng lợi kế hoạch dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2018.

Kết thúc buổi hội thảo, đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch TT Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới cần tích cực tuyên truyền sâu hơn, cụ thể hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu để nhân dân đồng thuận triển khai thực hiện; khuyến khích hình thành các tổ liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị từ khâu đầu vào đến khâu tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 130-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Thân Thị Dũng – Văn phòng HND tỉnh Bắc Giang