LỤC NGẠN: Phát động, ký giao ước thi đua năm 2018

Lượt xem: 76

Trước sự chứng kiến của các đồng chí Lãnh đạo Hội Nông dân huyện, các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn cam kết đẩy mạnh các phong trào, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2018; các chỉ tiêu giao đạt và vượt mức. Phấn đấu 95% cơ sở hội và 80% chi hội đạt danh hiệu vững mạnh trở lên.

Các đồng chí Lãnh đạo Hội Nông dân huyện chứng kiến ký giao ước thi đua

Hội Nông dân các xã, thị trấn trong toàn huyện quyết tâm thực hiện tốt các nội dung thi đua. Năm 2018, có 11 đơn vị đăng ký danh hiệu vững mạnh xuất sắc; 19 đơn vị đăng ký vững mạnh.

Chu Văn Báo – Hội Nông dân huyện