Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm

Lượt xem: 93

Sau một thời gian tập trung chỉ đạo và chọn hai đơn vị trực thuộc làm đại hội điểm, Đảng uỷ CCQ tỉnh đánh giá: Các cấp uỷ cơ sở đã quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ và Đảng uỷ CCQ tỉnh về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp thiết thực, hiệu quả; công tác chuẩn bị đại hội được các cấp uỷ phân công cụ thể, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho đại hội. Bên cạnh đó, báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết trình tại đại hội đã đánh giá toàn diện kết

quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong cả nhiệm kỳ; đồng thời nêu rõ những nguyên nhân của ưu, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo… từ đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị. Việc triển khai quy trình công tác nhân sự trước đại hội được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cấp trên, thể hiện dân chủ, khách quan; phương án nhân sự được tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng… Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức đại hội điểm ở cơ sở còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Báo cáo chính trị còn dài, có nơi chưa gắn kết chặt chẽ và rõ nét các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; phần lớn các ý kiến tham luận tại đại hội đều chú trọng vào lĩnh vực thực hiện chuyên môn của cơ quan, ngành… mà chưa đề cập nhiều đến công tác xây dựng Đảng, đoàn thể của đảng bộ; việc phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên trong đoàn chủ tịch điều hành đại hội chưa rõ ràng dẫn đến kéo dài thời gian…

Từ những ưu, khuyết điểm đó, Đảng uỷ CCQ tỉnh đã rút ra một số kinh nghiệm nhằm tổ chức tốt hơn các đại hội đảng tiếp theo ở cơ sở trong thời gian tới, đó là quán triệt sâu sắc yêu cầu, nội dung, quan điểm chỉ đạo của cấp trên về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân cấp uỷ, đảng viên; trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần mở rộng dân chủ, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia xây dựng các văn kiện và nhân sự cấp uỷ của đại hội; phương pháp tổ chức và điều hành trong đại hội cần cụ thể, rõ ràng trên cơ sở văn bản hoá; công tác nhân sự bảo đảm đúng quy chế, quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác cán bộ trên cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị; đoàn chủ tịch phải là những cán bộ, đảng viên có uy tín, nắm vững Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về đại hội…

Hồng Minh – Theo Báo BGO