Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách để Hội NDVN thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án

Lượt xem: 95

Theo Quyết định, Hội NDVN chủ trì, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ đầu tư nâng cấp mới các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ ND, trong đó có xây mới, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho các Trung tâm, mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo, liên kết, phối hợp dạy nghề; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND, năm 2011 ngân sách TƯ hỗ trợ Quỹ 300 tỷ đồng, từ năm 2012-2020, mỗi năm tuỳ tình hình cụ thể sẽ hỗ trợ thêm (Bấm để xem nội dung Quyết định)

Ngoài ra, Thủ tướng cũng chỉ đạo Hội NDVN phối hợp với các bộ, ngành như Bộ Lao động thương binh xã hội, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông… để thực hiện các chương trình, đề án khác.

Theo Quyết định 673, các bộ chủ trì các chương trình, đề án có trách nhiệm phối hợp với Hội ND trích lập dự toán kinh phí chi tiết tương xứng với phần nhiệm vụ của Hội được giao.

Cụ thể, Hội ND phối hợp với Bộ LĐTBXH tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956; xây dựng và nhân rộng một số mô hình xoá đói giảm nghèo bền vững vùng đặc biệt khó khăn.

Tham gia với Bộ NNPTNT thực hiện các hoạt động khuyến nông; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong NN, NT; xây dựng, nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác sản xuất NN và tiêu thụ nông sản. Tham gia với Bộ Công Thương tiêu thụ nông sản cho ND; tham gia với Bộ TNMT, Bộ NNPTNT thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cho ND thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

Tham gia với Bộ VHTTDL tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao hận thức cho cán bộ, hội viên, ND về văn hoá và nhiệm vụ phát triển văn hoá nông thôn; xây dựng và nhân rộng các gia đình văn hoá, thôn, ấp, bản làng văn hoá… Tham gia với Bộ Thông tin- Truyền thông về ứng dụng công nghệ thông tin cho ND….

Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ ra đời có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ Hội NDVN thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26 NQ/TW của BCH TƯ Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận 61 KL/TW của Ban Bí thư TƯ Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.

Theo HND