Ban Cán sự Đảng Chính phủ triển khai Nghị quyết Trung ương 4

Lượt xem: 93

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, thắng thắn, xác đáng của các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ qua các thời kỳ

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị, Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị, chiều nay (22/5), tại Trụ sở Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã có cuộc gặp gỡ và lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ đối với tập thể Ban Cán sự Đảng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII và các thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ trước khi tiến hành kiểm điểm, tự phê bình theo Kế hoạch của Bộ Chính trị.

Tham dự cuộc gặp có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, các đồng chí nguyên Phó Thủ tướng: Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Mạnh Cầm, Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Khánh, Vũ Khoan, Nguyễn Công Tạn cùng các đồng chí nguyên là thành viên Chính phủ qua các thời kỳ.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề cập đậm nét công tác xây dựng Đảng, coi đây là vấn đề quyết định thắng lợi của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” xác định rõ 3 nội dung chính. Đó là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên…Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh phương châm cùng các nhóm giải pháp triển khai Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời đề nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ thẳng thắn nêu ý kiến đóng góp cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ và từng thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ khóa XIII để tiến hành kiểm điểm, tự phê bình theo kế hoạch của Bộ Chính trị.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ qua các thời kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào 3 vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Các ý kiến phát biểu đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến đấu tranh quyết liệt đẩy lùi nguy cơ tự diễn biến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đề cao và tăng cường thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ cũng như các vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác điều hành của Chính phủ. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản tới Ban Cán sự Đảng Chính phủ và thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Thay mặt Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, thắng thắn, xác đáng của các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ qua các thời kỳ; cho đây là cơ sở quan trọng để Ban Cán sự Đảng Chính phủ và từng thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ nghiêm túc nhìn nhận lại mình, nghiêm túc kiểm điểm và tự phê bình trên tinh thần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4, đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, phát huy truyền thống tốt đẹp của Chính phủ qua các thời kỳ, tiếp tục hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

chinhphu.vn