Xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Lượt xem: 71
Dự Đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và 600 đại biểu tiêu biểu cho trên 2,8 triệu hội viên các hội khoa học và kỹ thuật trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững.

Những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) đã tạo môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức, tích cực tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách, chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; góp phần củng cố các luận cứ khoa học của các chương trình, đề án, dự án lớn; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng thiết thực, phát triển khoa học công nghệ (KHCN). Đây là lực lượng quan trọng thúc đẩy phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả các tiến bộ KHCN vào sản xuất, đời sống.

Nhiều trí thức, nhà khoa học đã góp phần tạo bước phát triển cho nghiên cứu cơ bản, tạo cơ sở hình thành một số lĩnh vực KHCN đa ngành mới, thúc đẩy triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, dịch vụ, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, một số lĩnh vực đã tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp Hội chưa tương xứng với tiềm năng của tổ chức và của đội ngũ KHCN với yêu cầu về xây dựng và phát triển đất nước, môi trường tập hợp đội ngũ trí thức còn thiếu hấp dẫn, chưa đáp ứng được yêu cầu mới đặt ra. Liên hiệp Hội chưa chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của đất nước, việc tổ chức ứng dụng các tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống còn hạn chế. Liên hiệp Hội chưa thực sự là lực lượng nòng cốt đưa KHCN trở thành động lực chính để phát triển bền vững đất nước.

Vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị thời gian tới, Liên hiệp Hội tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục hạn chế, thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam, trước hết là đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phấn đấu từng bước xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Tổng Bí thư lưu ý, Liên hiệp Hội cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp anh chị em trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình đối với đất nước, dân tộc; phát huy những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu nước, tính tích cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống theo truyền thống của dân tộc; quan tâm tới việc bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người trí thức, đặc biệt là lớp trí thức trẻ; trọng dụng, tôn vinh những người có đóng góp thiết thực và hiệu quả; làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân với trí thức; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng của đội ngũ trí thức…

Liên hiệp Hội phải thực sự trở thành một bộ phận tham mưu tin cậy của Đảng và Nhà nước, nhất là đối với công tác vận động trí thức, tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước; tiếp tục chủ động thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án, đề án lớn về kinh tế – xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định.

Cấp ủy và chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội trong tình hình mới; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; bổ sung, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, trong đó có việc bảo đảm kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết, để Liên hiệp Hội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.Tính đến hết năm 2014, Liên hiệp Hội đã có 140 hội thành viên. Một số hội thành viên đã phát triển tổ chức không những ở cấp tỉnh mà còn tới cấp huyện như các tỉnh Hà Tĩnh, Lâm Đồng, TP Hà Nội… đồng thời chú trọng tập hợp trí thức trong doanh nghiệp.

Liên hiệp Hội đã chú trọng nâng cao số lượng và chất lượng hội viên, nhất là những trí thức trẻ; có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật, trở thành tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và động viên anh chị em trí thức khoa học và công nghệ tham gia tích cực giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, Liên hiệp Hội đã kịp thời biểu thị thái độ chính trị trước những sự kiện lớn ở trong và ngoài nước, tổ chức các hội nghị chuyên đề, diễn đàn khoa học về tình hình biển Đông, tình hình Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống. Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội đã cử nhiều chuyên gia tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội về một số đề án, dự án quan trọng thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Quốc hội.

Đại hội đã công bố 173 Ủy viên Hội đồng Trung ương, 9 Ủy viên của Ủy ban Kiểm tra, 25 Ủy viên Đoàn Chủ tịch và 5 Thường trực Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ mới 2015- 2020. GS.TSKH Đặng Vũ Minh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Nhân dịp này, GS.TSKH Đặng Vũ Minh và TS. Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội nhiệm kỳ khóa 6 được trao tặng Huân chương Độc lập.

chinhphu.vn