Bắc Giang: Thông báo kết quả giám sát thực hiện quy định hỗ trợ, đóng góp xây dựng nông thôn mới

Lượt xem: 78

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh nêu rõ, sau gần đợt giám sát việc thực hiện quy định hỗ trợ, đóng góp XDNTM tại 40 xã cho thấy, việc phân bổ vốn hỗ trợ của Nhà nước được thực hiện công khai, dân chủ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các công trình, mô hình thiết yếu và cho xã đăng ký về đích. Việc huy động vốn của người dân được thực hiện theo quy chế dân chủ ở cơ sở, hiệu quả cao, góp phần tăng nguồn vốn đối ứng để các xã sớm hoàn các tiêu chí.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, việc thực hiện quy định hỗ trợ, đóng góp XDNTM còn hạn chế như một số xã tính toán, phân bổ các nguồn lực chưa sát với tình hình thực tế ở địa phương; nhiều xã phải huy động 30%-50% dự toán công trình. Việc phân bổ vốn chậm, nguồn lực chủ yếu dành để xây dựng các công trình hạ tầng, chưa quan tâm đầu tư phát triển sản xuất, tạo ra sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có chất lượng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Nợ đọng xây dựng cơ bản ở các xã XDNTM cao, việc thanh quyết toán công trình còn nhiều vướng mắc, chưa có hướng dẫn rõ ràng. Một số xã nóng vội, chạy theo thành tích nên việc huy động mức đóng góp của nhân dân còn lớn, huy động đóng góp cả với hộ nghèo. Mức đóng góp của nhân dân chưa được UBND các xã tổng hợp, trình HĐND theo quy định.

Căn cứ kết quả giám sát thực tế và đề xuất của Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lại Thanh Sơn khẳng định báo cáo kết quả giám sát là kênh thông tin quan trọng để UBND tỉnh xem xét, rà soát việc thực hiện các nghị quyết, văn bản quy định hỗ trợ và đóng góp XDNTM ở các cấp. Đồng chí mong muốn Ủy ban MTTQ tiếp tục giám sát theo chuyên đề cụ thể để giúp cho tỉnh kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh cơ chế phân bổ vốn, huy động sức dân hợp lý, tránh tình trạng nợ đọng kéo dài.

Tới đây, BCĐ Chương trình sẽ tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm XDNTM, rút kinh nghiệm chỉ đạo trong giai đoạn tiếp theo, trong đó chú trọng điều chỉnh cơ chế phân bổ vốn theo hướng trọng tâm vào các tiêu chí khó như: hỗ trợ phát triển sản xuất; thay đổi hình thức tổ chức sản xuất và quy định về việc huy động sức dân tại các cơ sở phải thông qua HĐND xã. Đồng thời, BCĐ yêu cầu các ngành thành viên hướng dẫn thêm về thanh quyết toán công trình ở cơ sở.

Theo BGĐT