Hội thảo khoa học “Yếu tố Đức và Tài trong công tác cán bộ tỉnh Bắc Giang”

Lượt xem: 107

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Nguyễn Công Thức, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ tọa. Cùng dự còn có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh; huyện ủy, thành ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện và tương đương.

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Báo cáo đề dẫn hội thảo nhấn mạnh: Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Người coi “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện tư tưởng ấy và các nghị quyết của Đảng, từ đầu nhiệm kỳ, BTV Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn về chức danh cán bộ. Nhìn chung, cán bộ trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn, đủ về số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; trình độ, năng lực và tư duy đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Các đồng chí Đỗ Đức Hà và Nguyễn Công Thức đồng chủ tọa hội thảo.

Các đồng chí Đỗ Đức Hà và Nguyễn Công Thức đồng chủ tọa hội thảo.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ thiếu gương mẫu trong giữ gìn đạo đức, lối sống; tính chủ động, sáng tạo và năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có mặt chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, tuổi trẻ tại một số cơ quan, đơn vị thấp; chất lượng quy hoạch chưa cao. Trong đào tạo, bồi dưỡng chưa chú trọng nhiều về kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn tham luận tại hội thảo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn tham luận tại hội thảo.

Trên tinh thần đó, hơn 10 tham luận trực tiếp tại hội thảo và các tham luận bằng văn bản của đại biểu tập trung nêu rõ những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn, kết quả, hạn chế, nguyên nhân và yêu cầu đặt ra trong công tác cán bộ, nhất là vấn đề Đức – Tài của cán bộ trong Đảng bộ tỉnh hiện nay. Như ý kiến của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn cho rằng cần tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới, trong đó, tập trung nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, đảng viên, chú trọng hoàn thiện các văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cùng đó đổi mới phương pháp, cách thức theo hướng chuyển từ “dạy” sang hướng dẫn; từ nghe và tiếp thu thụ động sang tự học.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tham luận.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tham luận.

Tham luận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề cập đến việc cán bộ làm công tác tổ chức phải có đủ tài, có tâm và ngang tầm nhiệm vụ. Để thực hiện việc này cần tập trung vào những giải pháp quan trọng về nhận thức của các cấp ủy đảng; xây dựng tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ tổ chức. Phải lấy tiêu chuẩn cán bộ làm căn cứ xây dựng nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng. Kiên quyết tập trung loại bỏ các hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ. Hay như lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh niên thẳng thắn đề cập đến các vấn đề trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tập hợp, kết nối và phát huy tài năng trẻ hiện nay.

Ngoài ra, các tham luận còn trao đổi về kết quả, bài học kinh nghiệm trong bố trí, sử dụng cán bộ có Đức – Tài ở địa phương, đơn vị. Các giải pháp tạo nguồn cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”; công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn.

Đồng chí Đỗ Đức Hà phát biểu kết luận hội thảo.

Đồng chí Đỗ Đức Hà phát biểu kết luận hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Đỗ Đức Hà khẳng định: Các ý kiến thảo luận đều bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, có nội dung khoa học, phong phú, là cơ sở tốt để ban tổ chức hội thảo bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về nội dung: Các quan niệm hiện nay về “Chân – Thiện – Mỹ”, về Đức – Tài; khuyến nghị các giải pháp thúc đẩy phát triển giá trị tích cực, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài, ngang tầm nhiệm vụ, được nhân dân quý mến, tin tưởng là mục tiêu cơ bản, xuyên suốt, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nội dung này, các cấp ủy cần tập trung nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh đẩy lùi suy thoái; khắc phục yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện ở mọi lúc, mọi nơi.

Nguồn baobacgiang.com.vn