Lục Ngạn: Hơn 2,4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng lò sấy vải thiều

Lượt xem: 114

Lò sấy vải trên địa bàn Lục Ngạn.

Lò sấy vải trên địa bàn Lục Ngạn.

Theo thống kê, toàn huyện có 854 lò sấy vải thiều và 729 lò đăng ký xây mới ở 28 xã, thị trấn. Trong đó, lò sấy vải thiều xây mới có diện tích khác nhau sẽ có mức hỗ trợ khác nhau. Cụ thể, những lò sấy có diện tích từ 45 m2 trở lên (có 510 lò) được hỗ trợ 4 triệu đồng/lò; lò có diện tích từ 20 m2 đến 45 m2 (có 219 lò) được hỗ trợ 2 triệu đồng/lò; lò sấy có diện tích từ 10 m2 đến 202 được hỗ trợ 01 triệu đồng/lò (hiện các xã đang đăng ký).

Những xã có số lượng đăng ký xây mới lò sấy vải thiều nhiều gồm: Nam Dương 72 lò, tổng mức hỗ trợ 288 triệu đồng; Giáp Sơn 40 lò, tổng mức hỗ trợ 146 triệu đồng; Tân Lập 50 lò, tổng mức hỗ trợ 200 triệu đồng; Quý Sơn 45 lò, tổng mức hỗ trợ 150 triệu đồng; Kiên Lao 95 lò, tổng mức hỗ trợ 198 triệu đồng; Hồng Giang 39 lò, tổng mức hỗ trợ 152 triệu đồng…

Nguồn: baobacgiang.com.vn