Tạo cơ chế để Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng các chính sách về nông nghiệp

Lượt xem: 89

I. VỀ TÌNH HÌNH NÔNG DÂN VÀ KẾT QUẢ PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

Năm 2011 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016, Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 đi vào hoạt động …Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; khủng khoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với những biến động chính trị ở nhiều nước trên thế giới; lạm phát ở mức cao, thiên tai, dịch bệnh diễn ra liên tiếp, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tìm cách chống phá; tình hình phức tạp trên biển đông…đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế- xã hội nước ta. Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của cả hệ htống chính trị và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, đất nước đã vượt qua được những khó khăn, thách thức, ứng phó có hiệu quả với những diễn biễn phức tạp của tình hình, đạt được những thành tự quan trong: Kinh tế tăng trưởng khá; lạm phát từng bước được kiềm chế, kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại, thu nhập kinh tế quốc tế được mở rộng ; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cuờng, các lĩnh vực giáo dục, ý tế, văn hoá, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng… tiếp tục có bước phát triển.

Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao vai trò của giai cấp nông dân và kết quả công tác của các cấp Hội từ trung ương đến địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Hoạt động của Hội Nông dân có nhiều chuyển biến tích cực, với việc không ngừng đổi mới phương thức vận động, tập hợp nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và phát triển kinh tế – xã hội; nổi bật là việc phối hợp với Chính phủ và các cấp chính quyền trong việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Đại hội Đảng các cấp; tham gia tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử Hội động nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016; phối hợp với các Bộ, ngành triển khai chương trình, dự án trên các lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới, khuyễn nông, khuyễn ngư, phát triển ngành nghề nông thôn, tiếp cận thông tin, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xây dựng cơ chế, chính sách; chỉ đạo các cấp Hội phốí hợp thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ- CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính Phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều phong trào thi đua do Hội phát động mang lại hiệu quả thiết thực.

Năm 2012, dự báo kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn diễn biễn phức tạp khó lường. Chính phủ tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 6%; tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới hình thức tăng trưởng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2016. Trước bối cảnh đó, sự phối hợp công tác của Chính phủ và Trung ương Hội Nông dân cần được thực hiện một cách thường xuyên và chặt chẽ hơn, tập trung vào những nội dung chính sau:

– Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền đến các cấp Hội và hội viên, phát huy truyền thông yêu nước, nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện chủ trường, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát động và thực hiện ” Phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết, giúp nhâu xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, ” Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Phong trào nông dân thi đua bảo đảm quốc phòng, an ninh”, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, giữ vững mục tiêu dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

a) Về quy hoạch các vùng sản xuất gắn với hình thành cơ sở chế biến.

– Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-TTG ngày 02 tháng 02 năm 2012 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và đang chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

b- Về chính sách bảo hiểm cây trồng vật nuôi.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 315/QĐ- TTG ngày 01 tháng 3 năm 2011 về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013. Dự kiến Chính phủ sé sơ kết việc thực hiện thí điểm vào năm 2013 và xây dựng Đề án hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2014- 2020.

c- Về chính sách hợp lý tạo điều kiện cho nông dân vay vốn, cơ chế huy động vốn đối với ngân hàng thương mai để phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

– Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt nam ban hành thông tư số 20/2010/TT- NHNN ngày 29 tháng 9 năm 2010 hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 673/QĐ-TTG ngày 10 tháng 5 năm 2011 về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020, trong đó có nội dụng đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Giao Bộ tài chính chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các cơ quan liên quan ban hành Thông tư thay thế Thông tư 26/2002/TT-BTC về cơ chế tài chính đối với Quỹ hỗ trợ nông dân trong quý II/2012

d) Về việc điều chỉnh đối tượng thụ hưởng chính sách tin dụng theo Nghị định số 41/2010/TT- NHNN ngày 12 tháng 4 năm 2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đ) Về cơ chế để nông dân vay vốn không phải nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng ý về nguyên tắc giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu hướng dẫn cụ thể.

– Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân, phát triển nền nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền; sâu sát với yêu cầu thực tiễn sản xuất, nguyện vọng của hội viên, đề xuất những cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt hiệu quả cao và bền vững, góp phần ổn định và nâng cao một bước đời sống nông dân.

– Phối hợp thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2012 là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế; ưu tiên vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp; tích cự tham gia phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm; vận động toàn dân tích cực tham gia các Chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

– Các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Hội Nông dân Việt nam thực hiện tốt, có hiệu quả Quyết định số 673/QĐ-TTG ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020. (Con tiếp) .

Ban Biên Tập