Quyết định số: 1173/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lượt xem: 101

1- Mức hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi từ ngày có phát sinh dịch bệnh trên đàn lợn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

+ Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi;

+ Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi.

Riêng đối với đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi được hỗ trợ từ ngày 27/6/2019 đến hết ngày 31/12/2019, với mức hỗ trợ là:

+ Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 8.000 đồng/kg lợn hơi;

+ Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 10.000 đồng/kg lợn hơi.

Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

2- Mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

– Mức hỗ trợ áp dụng từ ngày phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 26/6/2019.

+ Mức 100.00 đồng/người/ngày làm việc;

+ Mức 200.00 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

– Mức áp dụng từ ngày 27/6/2019 đến hết ngày 31/12/2019

+ Mức 200.00 đồng/người/ngày làm việc;

+ Mức 400.00 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

3- Các mức hỗi trợ tại khoản 1, khoản 2 Điều này được áp dụng đối với cả trường hợp phòng, chống dịch bệnh, tiêu hủy lợn do bị bệnh hoặc nghi bị mắc bệnh lở mồm long móng và tai xanh trong thời gian phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (trừ đối tượng là doanh nghiệp).

4- Các nội dung hỗ trợ khác không nêu trong Quyết định này, được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

* Lưu ý: Đối tượng được hỗ trợ, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Nguồn: Trích “Cuốn Thông tin nội bộ HND tỉnh quý III/2019”