Nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) theo hướng “4 đúng”.

Lượt xem: 179

– Gây độc cho người, động vật máu nóng.

– Ô nhiễm môi trường sinh thái.

– Thuốc tồn tại trong đất, nông sản, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây, mùi vị của nông sản.

– Gây cháy là, rụng hoa, quả.

– Có thể tạo điều kiện xuất hiện các đợt sâu chống thuốc phòng trừ.

Vì vậy để sử dụng thuốc có hiệu quả và an toàn ta cần sử dụng thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”

+ Dïng ®óng thuèc: S©u hai th× dïng thuèc trõ s©u, bÖnh h¹i th× dïng thuèc trõ bÖnh. Kh<

+ Dïng ®óng lóc: Lóc s©u non tuæi nhá mËt ®é cao, vÕt bÖnh míi ph¸t triÓn, kh<

+ §óng liÒu l­­îng, nång ®é: L­îng thuèc cÇn dïng vµ l­îng thuèc pha vµo b×nh phun ph¶i theo ®óng h­íng dÉn ghi trªn nh·n cu¶ lo¹i ®ã.

+ §óng c¸ch: TuÇn tù thùc hiÖn pha thuèc theo ®óng h­íng dÉn, kh<

Đồng thời đảm bảo an toµn khi dïng thuèc BVTV.

– Người bệnh kinh niên, bệnh ngoài ra, mới ốm, phụ nữ có thai, nuôi con bú không được tiếp xúc với thuốc BVTV.

– Sử dụng sản phẩm nông nghiệp phải đảm bảo đủ thời gian cách ly.

– Đọc kỹ nhãn thuốc trước khi sử dụng.

– Mang các dụng cụ bảo hộ khi phun thuốc.

– Không sử dụng bao bì đựng thuốc vào các mục đích khác như­: Chứa l­ương thực, thực phẩm, nước uống.

– Tuyệt đối không để trẻ em tiếp xúc với thuốc.

– Không làm nhiễm bẩn môi tr­ường khi dùng thuốc.

– Nếu thuốc bám dính vào cơ thể phải nhanh chóng rửa sạch.

– Sau khi làm việc với thuốc phải thay quần áo và tắm rửa sạch sẽ rồi mới được ăn uống.

– Bị trúng độc thuốc phải đư­a ngay đến cơ sở y tế và đem theo nhãn thuốc để bác sỹ quyết định cách cứu chữa được kịp thời.