Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Lượt xem: 160

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Bắc Giang tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao nhận thức và đẩy mạnh các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng để phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực trong quá trình hội nhập quốc tế nhằm phát triển Bắc Giang một cách toàn diện. Thực hiện hiệu quả các cam kết kinh tế quốc tế, cải thiện các chỉ số PCI, PAPI của tỉnh, thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của kinh tế đến năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020, đưa tỉnh Bắc Giang nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu về chỉ tiêu GDP/người của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc và bằng 90-95% mức trung bình cả nước; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 10-10,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 2.700-2.800 USD; giải quyết việc làm mới khoảng 29.000-30.000 người/năm; phấn đấu 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung; tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý đạt tiêu chuẩn khoảng 60%;…

Để phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra, tỉnh Bắc Giang đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó trọng tâm vào công tác cải cách hành chính; thực hiện tái cơ cấu kinh tế của tỉnh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; kết hợp chặt chẽ giữa hội nhập kinh tế quốc tế với quá trình hội nhập trên các lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn; lao động – việc làm; văn hóa – du lịch;… Tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu, xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư, phát triển du lịch;…

Bên cạnh đó, Bắc Giang tiếp tục xây dựng lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh gắn với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của cả nước và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cam kết gia nhập WTO; phối hợp và ủng hộ các phương án của Bộ, ngành trong việc tham gia các vòng đàm phán đa phương, nhất là việc thực hiện Chiến lược tham gia các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) đến năm 2020./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang