Điều chỉnh kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ xi măng

Lượt xem: 98

Theo nội dung Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong năm 2019 ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 297.560 tấn xi măng để cứng hóa 1.290,96km, cả giai đoạn 2017-2019 sẽ hỗ trợ 691.753 tấn xi măng để cứng hóa 2.943,83km đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn, ngoài ra còn hỗ trợ xi măng để các địa phương thưởng khuyến khích là 45.000 tấn và hỗ trợ thêm 100 triệu/km đối với các thôn đặc biệt khó khăn và các thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn năm 2019 là 39.235 triệu đồng, giai đoạn 2017-2019 là 66.891 triệu đồng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện nhu cầu thực hiện thực tế của các địa phương tăng, một số tuyến đường được cứng hóa từ những giai đoạn trước nay đã bị hư hỏng, đi lại khó khăn nhân dân có nhu cầu làm mới, bên cạnh đó hiện nay phong trào xây dựng đường GTNT lên cao, đồng thời là năm cuối thực hiện nghị quyết nên nhân dân có quyết tâm cố gắng lớn, dẫn đến nhiều nơi trước đây không thể huy động được sự đóng góp của nhân dân thì nay đã có thể huy động được, để đáp ứng nhu cầu của nhân dân cũng như các địa phương, đồng thời để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế cần phải điều chỉnh kế hoạch năm 2019. Sau khi kiểm tra, rà soát đề nghị điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ của các địa phương, ngày 27/3/2019 Sở GTVT đã có Tờ trình số 24/TTr-SGTVT gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ xi măng năm 2019 và giai đoạn 2017-2019, theo nội dung Tờ trình: – Trong năm 2019 các huyện đề nghị điều chỉnh, bổ sung tăng như sau: + Hỗ trợ 587.763 tấn xi măng, cứng hóa 2.379,93km đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn (tăng 290.203 tấn và 1.088,97km); + Thưởng khuyến khích: giữ nguyên theo kế hoạch đã phê duyệt là 45.000 tấn xi măng (mỗi huyện là 5.000 tấn); + Hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn thuộc các thôn, xã đặc biệt khó khăn: 69.237 triệu đồng (tăng 30.002 triệu đồng). – Cả giai đoạn 2017-2019 các huyện đề nghị điều chỉnh, bổ sung tăng như sau: + Hỗ trợ 981.956 tấn xi măng, cứng hóa 4.032,8km đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn (tăng 290.203 tấn và 1.088,97km); + Thưởng khuyến khích: giữ nguyên theo kế hoạch đã phê duyệt là 45.000 tấn xi măng (mỗi huyện là 5.000 tấn); + Hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn thuộc các thôn, xã đặc biệt khó khăn: 96.893 triệu đồng (tăng 30.002 triệu đồng). Như vậy so với kế hoạch hỗ trợ ban đầu đề ra (hỗ trợ 457.243 tấn xi măng để cứng hóa 1.900,13km), nếu được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thì kế hoạch hỗ trợ sau khi điều chỉnh, bổ sung sẽ vượt 115% so với kế hoạch hỗ trợ ban đầu đề ra.

Nguồn – sgtvt.bacgiang.gov.vn