LỤC NGẠN: TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2023; TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Lượt xem: 97

Sáng 15/12/2023, Hội Nông dân huyện Lục Ngạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Thi – Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; Cao Văn Hoàn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện; Ủy viên Ban chấp hành HND huyện và Chủ tịch HND các xã thị trấn trên địa bàn.

Năm 2023, Hội Nông dân huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Huyện ủy Lục Ngạn và tình hình thực tế tại địa phương triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, cụ thể: Trong năm, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tập trung chỉ đạo và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Hội cấp trên; tập trung đẩy mạnh tuyên tuyền, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Huyện ủy về đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; tổ chức tốt các hoạt động thi đua, xây dựng các công trình chào mừng đại hội hội nông dân các cấp và các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và của Hội; tổ chức Hội diễn văn nghệ nông dân cấp huyện và tham gia Hội diễn cấp tỉnh đạt kết quả cao.

Quang cảnh hội nghị.

Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong đó, đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội chi hội, đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2023-2028 bảo đảm đúng kế hoạch. Công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên được quan tâm, trong năm 2023, đã kết nạp mới 855 hội viên (đạt 122,1% kế hoạch) nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 39.770 hội viên. Quỹ Hội tăng 599 triệu, bình quân quỹ hội 230.800đ/01 hội viên, (đạt 100,3% kế hoạch).

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được phát triển, có sức lan tỏa. Trong năm có 15.670 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; thành lập 08 chi hội nông dân nghề nghiệp (đạt 400% kế hoạch), 12 tổ hội nghề nghiệp (đạt 100% kế hoạch), 05 hợp tác xã (đạt 250% kế hoạch), 09 tổ hợp tác (đạt 225,0% kế hoạch); phối hợp xây dựng 03 mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng cho nông dân (đạt 300% kế hoạch); tư vấn, hướng dẫn xây dựng mới 02 sản phẩm OCOP, 02 sản phẩm duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP (đạt 200% kế hoạch)…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đánh giá cao kết quả đạt được của Hội trong năm 2023 và đề nghị Hội Nông dân huyện Lục Ngạn cần tiếp tục đổi mới có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội HND các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể và thực hiện có hiệu quả các đề án của Hội Nông dân tỉnh nhất là Đề án 09 -ĐA/HNDT về Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022– 2025…

Cũng tại hội nghị, Hội Nông dân huyện đã tổ chức tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, giấy khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2023 và trao Kỷ niệm chương  “Vì giai cấp nông dân” cho 7 cán bộ hội viên nông dân./.

Nguyễn Đức Quân – Chủ tịch HND huyện Lục Ngạn