Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Lượt xem: 168

Ngày 18/5, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ XI,  nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo,  chỉ đạo cán bộ,  đảng viên hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Công tác xây dựng Đảng của chi bộ có nhiều chuyển biến rõ  nét, toàn diện; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức và nâng cao năng lực, sức chiến đấu. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng, xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tái đắc cử chức vụ Bí thư Chi bộ

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thi Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tái đắc cử chức vụ Bí thư Chi bộ . Đại hội bầu 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự Khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ban Tuyên giáo – HND tỉnh