Nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên Nông dân về chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản