Hội Nông dân tỉnh bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội cơ sở năm 2013

Lượt xem: 83

Đ.c Leo Thị Lịch- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh truyền đạt

Nghị quyết Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018 tại lớp tập huấn

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018, kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam; học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và công tác vận động nông dân; nghiệp vụ tham gia các họat động kinh tế- xã hội, công tác tuyên truyền, công tác văn phòng của Hội Nông dân; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng diễn thuyết của cán bộ Hội.

Để nâng cao chất lượng nội dung và phương pháp giảng dạy, các giảng viên đã mở rộng nội dung bài giảng gắn với kết quả thực tế thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, các chủ trương, chính sách mới có liên quan; tổ chức thảo luận, đối thoại trực tiếp với học viên. Thông qua lớp tập huấn, các học viên vừa được trang bị những nội dung cơ bản về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người lãnh đạo chủ chốt của Hội ở cơ sở vừa được bổ sung nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác mới, khả năng giải quyết những tình huống thực tế ở cơ sở qua đó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh.

Sơn Hải

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang