GIÁM SÁT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 130-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Lượt xem: 119

Đ/c Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh cùng đoàn giám sát thăm một số mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại xã Ngọc Vân, Cao Xá huyện Tân Yên

Qua giám sát thực tế tại các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và làm việc với Huyện ủy Tân Yên cho thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực triển khai, quán triệt nghị quyết đến 98,2% cán bộ chủ chốt của huyện, 95,6% cán bộ, đảng viên, 90,2% các tầng lớp nhân dân. Tích cực tuyên truyền, ban hành các chính sách, xây dựng quy hoạch vùng các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lựa chọn công nghệ và tổ chức triển khai xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp… Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số những khó khăn như một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở còn chưa thực sự vào cuộc, chính sách hỗ trợ xây dựng các mô hình còn chưa phù hợp với thực tiễn, chưa thu hút được các doanh nghiệp có tiềm năng, thế mạnh và thương hiệu vào đầu tư xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 130-NQ/TU ngày 16/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các huyện, thành phố về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tập hợp các đề xuất kiến nghị với Tỉnh ủy để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 130-NQ/TU về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

VŨ HẢI ĐĂNG

Qua giám sát thực tế tại các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và làm việc với Huyện ủy Tân Yên cho thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực triển khai, quán triệt nghị quyết đến 98,2% cán bộ chủ chốt của huyện, 95,6% cán bộ, đảng viên, 90,2% các tầng lớp nhân dân. Tích cực tuyên truyền, ban hành các chính sách, xây dựng quy hoạch vùng các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lựa chọn công nghệ và tổ chức triển khai xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp… Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số những khó khăn như một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở còn chưa thực sự vào cuộc, chính sách hỗ trợ xây dựng các mô hình còn chưa phù hợp với thực tiễn, chưa thu hút được các doanh nghiệp có tiềm năng, thế mạnh và thương hiệu vào đầu tư xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 130-NQ/TU ngày 16/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các huyện, thành phố về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tập hợp các đề xuất kiến nghị với Tỉnh ủy để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 130-NQ/TU về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

VŨ HẢI ĐĂNG

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA

HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG