Bác Hồ nói về công tác vận động nông dân

Lượt xem: 177

Trong tác phẩm “Đường kách mệnh”, Bác Hồ đã dành một chương viết về tổ chức của nông dân, phân tích hết những nỗi tủi nhục, cực khổ của giai cấp nông dân và Người đã vạch ra lối thoát: “Nếu dân cày Việt Nam muốn thoát khỏi vòng cay đắng ấy, thì phải tổ chức nhau để kiếm đường giải phóng” (2). Lúc này Bác muốn nông dân Việt Nam có một tổ chức để tập hợp lực lượng của giai cấp mình với tên gọi là “Nông hội”. Ý tưởng của Bác đã được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào tháng 10-1930 tán thành và đề ra nhiệm vụ thành lập Tổng nông hội Việt Nam, nhưng chủ trương này không được Quốc tế cọng sản đồng ý, mãi đến năm 1949 cơ quan Trung ương của Nông hội Việt Nam mới được chính thức thành lập và đã tập hợp được lực lượng, tạo nên sức mạnh to lớn góp phần giúp Đảng ta hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động nông dân đã mở ra một định hướng đúng đắn để Đảng và Nhà nước ta khai thác hết tiềm lực to lớn của giai cấp này. Trên cơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, đại hội IX, Đảng ta đã đề ra mục tiêu: “Đối với giai cấp nông dân, ra sức bồi dưỡng sức dân ở nông thôn và phát huy vai trò giai cấp nông dân trong sự nghiệp đổi mới, tập trung sự chỉ đạo và các nguồn lực cần thiết cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển nông thôn; thực hiện tốt các chính sách về ruộng đất, phát triển nông nghiệp toàn diện, tiêu thụ nông sản hàng hóa, bảo hiểm sản xuất và bảo hiểm xã hội; phát huy lợi thế từng vùng, giúp đỡ vùng khó khăn; phân bổ dân cư theo quy hoạch, phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, xây dựng nông thôn mới …” (3).

Vận dụng Nghị quyết IX của Đảng ta, nhiều địa phương đã đề ra những chủ trương và chính sách phù hợp để phát huy vai trò của giai cấp nông dân trong xây dựng nông thôn mới và đã mang lại hiệu quả thiết thực, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn không ngừng phát triển với sự đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm… Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện tốt việc chăm lo những lợi ích thiết thực của nông dân về dân sinh, dân trí và dân chủ, tô đậm thêm lòng tin của nông dân với Bác Hồ, với Đảng, Nhà nước và chủ nghĩa xã hội.

Ngày nay, để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, chúng ta cần phải làm tốt công tác vận động nông dân tham gia thực hiện tất cả những nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy “vai trò của nông dân là quân chủ lực của cách mạng, là bạn đồng minh chủ yếu và tin cậy nhất của giai cấp công nhân, là lực lượng cơ bản cùng với giai cấp công nhân xây dựng chủ nghĩa xã hội” (4) như tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định.

(1), (2), (4) – Hồ Chí Minh toàn tập (3)- Đảng CSVN: Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ IX

Mai Bửu Minh