Tập huấn, tọa đàm về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

Lượt xem: 119

Tại các lớp tập huấn, truyền thông, tọa đàm, cán bộ, hội viên nông dân được nghe các chuyên đề: nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân cơ sở về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên nam nông dân; tọa đàm với chủ đề ” Nông dân vơi công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình”.

Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn, truyền thông, tọa đàm

Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên nông dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; các loại hình bạo lực gia đình đã bị pháp luật nghiêm cấm. Từ đó, có giải pháp hữu ích để phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao chất lượng cuộc sống; đồng thời là các tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng, làng xóm.

BAN KINH TẾ XÃ HỘI